بخش اعصاب و روان!

به شوخی کفتم :

-           دیگه برای دومی وقتشه ها!

-          من غلط کنم یکی دیگه بیارم؛ همین یکی برای یه عمر کفاره گناهام بسه! خسته شدم بس که اینقدر کل کل می کنم باهاش؛ برا غذا ؛ برا جیش؛ برا حموم؛ برا خواب؛ برا مرتب بودن خونه؛ برا بازی؛ برا ....

-          مگه چیکار می کنه؟

-          برا غذا باید دنبالش بدوم؛ برا جیش باید زورش کنم؛ برا خواب باید کتکش بزنم!؛ برا بازی خستم می کنه؛ برا ....

-          بچه گشنه خودش غذا می خوره حتما سیره که نمی خوره؛ بچه که جیش داره هم تحمل نداره! خودتو می تونی زورکی جیش کنی؟ ؛ بچه خسته هم بدون لالایی می خوابه! آب بازی هم که سرگرمی مشترک همه بچه هاس؛ بازی هم که اصل زندگی بچه س. ببین دومی که سهله تو همین یه دونه رو هم بده یکی دیگه بزرگ کنه. اینجوری هم اعصاب خودت سالم می مونه هم بچه.

/ 0 نظر / 17 بازدید