سبا سلام کردی؟

سبا بشین

سبا رو لبه مبل نرو

سبا جلو پاتو نگا کن

سبا چاقو رو بده من

سبا نرو تو آشپزخونه

سبا لباستو نزن بالا

سبا بیا میوه هاتو تا آخر بخور

سبا جیغ نزن

سبا بی ادبی نکن

سبا جیش نکنی ها!

سبا بیا لباساتو تنت کنم

سبا تو پذیرایی ندو

سبا مواظب چایی باش

سبا بیا کنارم بشین؛ تو دست و پایی!

سبا خدافظی کردی؟

.

.

این ها مختصری از جملات یک مادر بود که در عرض نیم ساعت در یک مهمانی مختصر از سوی خودش برای بچه صادر کرد! یک مونولوگ تمام عیار برای یک موجود کر!

کاش میشد حرف هایش ر ا ضبط کنم و دوباره برای خودش پخش کنم

/ 0 نظر / 16 بازدید