آخ که دلم آرزو دارد دخترک آنقدر بزرگ بشود که بتوانم توی متکا بازی مان بدون هیچ ملاحظه بچه گی و کوچکی اش ؛ محکم بالش ها را بزنم توی سرش! و از این متکا هم محکم نصیب خودم بشود!

پی نوشت : ایضا همین آرزو درمورد لی لی؛ دزد وپلیس و سایر بازی های بدوبدو و بپر بپر صادق است!