از وقتی مادر شده ام حس میکنم زمان تندتر از قبل می گذرد و دیگر فرصت ندارم هی به عقب نگاه کنم، راستش می ترسم نگاه کنم که  در گذشته چه شده.

آخر سال که داشتم فکر می کردم به "سالی که گذشت" از خودم پرسیدم "یک سال گذشت؟؟" اصلا باورم نمی شد نوزاد کوچولوی بی پناه عید پارسال که موقع دید و بازدید ها تو کریر می گذاشتمش حالا یک بچه بازیگوش چموش شده است که از به جای خانه سرک می کشد

اووووف چقدر زود گذشت

چقدر زود پیر می شویم

امسال اولین سالی ست که بجای فکر کردن به سال هایی که گذشت دارم فکر می کنم چند سال دیگر به انتهای عمرم نمانده.

افتاده ام توی سراشیبی سقوط سالهای آخر ...

گذشت دوران اوج