خیانت کردن به اعتماد ؛ رنگ عوض کردن آدم ها؛ ... توی دنیای آدم بزرگ ها معنی توحیه شده ای دارد هرچند هی خودمان آه می کشیم که از فلانی انتظار نداشتم ...

اما کوچکتر ها دنیای سفیدتری دارند که این چیزها را نمی فهمند، باور نمی کنند که ممکن است از آن ها سوء استفاده شود

باور کنید حالم بهم خورد وقتی عموپورنگ و امیرمحمد را دیدم که از پاکی و سادگی بچه ها دارند استفاده تبلیغاتی می کنند و دستشان یک بسته ماکارانی به بچه ها تعارف می کنند

نمی دانم به یک بچه چجور می شود گفت مامان اینا تبلیغه، گیر نده که ماکارونی فلان می خام؛

یا وقتی تبلیغ لواشک کوفتان بین برنامه های شبکه پویا پخش می شود و بچه بهانه اش را میگیرد و بعد هم توی شبکه سلامت دکتر تغذیه می گوید به بچه هایتان هله هوله ندهید.

واقعا این اساتید رسانه که آن بالا نشسته اند و سیاست گذاری می کنند نمی دانند چه جنایتی دارد اتفاق می افتد؟ نمی فهمند در دنیای امروز تبلیغات یعنی:

به ما سود برسان، به درک که چه بلایی سر تو یا خانواده ات می آید

پی نوشت:

شک می کنم به آن "آقا سلام " خواندن امیرمحمد و دعای فرج خواندن عموپورنگ که نکند این هم سفارش و اجبار باشد( که مطمئنا بعید نیست! برای بقا در یک سیستم باید ظاهر کارهایت حداقل در خدمت سیستم باشد و در باطن هرچه می خواهی بکن)