خدایا دمت گرم

نه بخاطر این که از اول هفته کلکسیون مریضی ها رو تقدیم طفل معصوم کردی

نه بخاطر این که دکترها نتوانستند تشخیص درست و حسابی از حال وروز طفل معصوم بدهند

نه بخاطر درد و تب هایی که تن مادرش را لرزاند

نه بخاطر استرس امتحان که با پاشویه دخترک و قدم زدن توی اورژانس بیمارستان تشدید می شد

 

بخاطر خنده های بعداز خوب شدن دخترک و تعطیلی شنبه دمت گرم که کلی از حرص و  جوش های من را  فرونشاند

 

پی نوشت: بخاطر "نه بخاطر" ها هم دمت گرم!