بچه ها آن چیزی که ما آرزویش را داریم نمی شوند.

آن چیزی که هستیم می شوند