بر وزن اسم های سرخپوستی؛ اسم خودم را به ایستاده خر زن تغییر میدهم!

پی نوشت:

به علت کنجکاوی های پایان ناپذیر  دخترک و عشقش به خوردن کاغذ مجبورم لپتاپ و جزوه ها و ... را روی یک میز یا طاقچه بگذارم و حتی نمی توانم روی صندلی بشینم چون باید مثل نیروهای واکنش سریع اتش نشانی اماده هر گونه سانحه ناشی از افتادن، لیز خوردن، گیرکردن  و   ... که منجر به جیغ و گریه می شود باشم.