یادتان باشد موقع انجام کارهای اداری و بانکی خودتان بغیر از اسناد و مدارک لازم و کپی هایشان حتما یک عدد بچه بانمک بهمراه خودتان ببرید.

اینجوری راننده تاکسی برای گرما نزده شدن این دختر تو دل برو در عین غر زدن برای گرانی بنزین کولرش را روشن می کند؛

توی اداره کارمندها بجای پاس دادن شما و پیچاندنتان توی پیچ و خم اداری خودشان بدو بدو می روند و کارهایتان را می کنند و سر آخر یک نیشگون کوچولو از لپ بچه می گیرند!

بلافاصله وارد هر جایی که می شوید یکی بلند می شود و خنکترین جا را به شما و نینی در بغل شما می دهد

در بانک مدام مردم می پرسند شمارت چنده؟ تا اگر شماره خودشان جلوتر باشد شماره شان را با شما عوض کنند.

 و ...