داری کم کم تجربه به دست گرفتن اشیا را کسب می کنی.

اولین باره که جغجغه ات را دستت گرفتی و ننداختی اش