تلوزیون  بیماری نادر یک بچه را نشان می  دهد که مادرزادی ست و بچه بیچاره تمام پوستش پر شده از تاول ، دکتر به دوربین خیره می شود و می گوید پوست انقدر حساس می شود و تاول میزند که با هر بار درآوردن لباس، پوست بچه کنده می شود.

تمام وجودم درد می شود موقعی که زجر کشیدن بچه را می بینم و پدرش می گوید دیگر پولی برای درمان بچه اش ندارد

حتی اگر همه کتاب عدل الهی  را چند بار خوانده باشی باز هم توی دلت به خدا می گویی آخه این بچه بیگناه دارد تاوان چه چیزی را می دهد ؟