از حکیمی پرسیدند تربیت فرزند از کی شروع می شود؟

فرمود : بیست سال قبل از تولدش