وقتی کسی تو را

عاشقانه
دوست دارد

شیوه بیان اسم تو
در صدای او متفاوت است

و تو

میدانی
که نامت

در لبهای او ایمن است . . .