لطفا اگر امکان دارید بگید من باید از کی تشکر کنم که :

اولین فحش عمرش را از کتاب معرفی شده توسط کتاب نامه رشد وزارت آموزش و پروش یاد گرفت

 

پی نوشت 1 : بنا به اعتمادی که به توصیه نامه کردم بدون مرور اولیه شروع کردن به خواندن و بعد یک هو وسط شعر ...دیگه راه برگشت نداشتم!

پی نوشت 2:

به شدت درگیر تایپ و ویرایش و .. پایان نامه هستم، توی ذهنم هی پست مادرانه می نویسم اما پای لبتاپ فرمول تایپ می کنم! خلاص که شدم جشن راه می اندازم