دارد با عروسکش صحبت می کند، می گوید :

تو "یه آ" کن من "دعا" می کنم .

  ******

همین که وارد پارک بانوان شدیم چادرم را برداشتم و گیره روسری را شل کردم، یک هو شروع کرده به داد زدن که :

بوپوش چادرت رو.

بوپوش

یه همچین گشت ارشادی داریم ما!