مطلب مال خودم نیست اما تقریبا همه پست های وبلاگش مثل ... مثل ....

نمی دانم مثل چیست ولی برایم حکم دوا و درمان روحی خودم را دارد

شما سؤالی ندارید؟