بعضی وقت ها فکر می کنم بچه اولم یک پسر سی و اندی ساله است؛ دومیش یک دختر دو و اندی ساله.