یا ایها المادران!

بر شما باد پختن لبو و ذخیره آب لبو در فریزر برای بازی لذتبخش نقاشی  (دیوارها؛ لباس ها و حتی خودتان) در حمام!

یکبار امتحان کافیست تا مشتری شوید!