طهورا برای یک خواسته نامعقول جیغ می زد. می خواستم برایش توضیح بدهم که چرا مخالفت می کنم اما دادوهوارش اجازه نمی داد؛ گفتم گوش بده به من.

بعد چند ثانیه گوش هاش رو با دستش گرفت و کشید (یعنی سعی داشت گوشهاش را بده به من!)

قلب

پی نوشت:

آیا اصولا توضیح دادن برای یک بچه بهاین سن فایده ای دارد؟

بنظرم که اگه جملات بشدت ساده و مختصر باشه، کاملا قابل درکه.