کلمه سلام را مدام تکرار می کند؛ هر بار که چیزی (نه لزوما آدم) جلوی چشمم ظاهر میشود سلام می کند.

توی سبد اسباب بازی ها یک عروسک باربی با اندام تراشیده و موهای بلوند و قد بلند و البته دامن کوتاه پیدا کرده بلند داد میزند : سلام عباسعلی!!

پی نوشت1: این کلمه عباسعلی را من نمی دانم از کجا یاد گرفته ؛ نه آدمی به این نام داریم و نه یادم میآید جزو محاورات خودمان یا مادربزرگ ها باشد؛ تلوزیون هم بعید می دانم چنین اسمی را آنقدر تکرار کرده باشد که یاد گرفته باشد

پی نوشت 2:جالبه که این باربی جزو سبد عروسکهای هیئت باشه؟نه؟