در تکمیل پست قبل:

یادمه آقای بانکی تو یکی از صحبتاشون در مورد تقلب توی امتحانای درسی می گفتن ؛ ازنظر شما شاید تقلب یه گناه کوچیک باشه؛ یه کار کوچیک که کمی گناهه و بعد تموم می شه اما نمره درسی که با تقلب پاس می کنین نمره شما نیست؛ پس مدرکی که با اون نمره می گیرید هم توش ایراد داره ؛ بعد می رین با این مدرک یه جا استخدام می شین و براساس اون مدرک حقوق می گیرین؛ اون حقوق شبهه داره؛ بله یه تقلب کوچولو کل حقوق کل زندگی شما و حتی بازنشستگی تون رو شبهه ناک و حتی حرام می کنه، اونوقت لقمه حرام میدی به بچه ات و توقع داری یه بچه مذهبی نمازخون و خداترس بشه؟ مشکل مردم کوفه وقتی امام حسین دعوتشون می کرد به حق چی بود؟ جز این که شکم هایشان از لقمه حرام پر شده؟