آقای نامزد انتخاباتی که می گی می خوای به زن ها فرصت برابر برای اشتغال بدی، فکر این را هم بکن که این فرصت برابر برای اشتغال یعنی فرصت کمتر برای مادری و گرنه اگر قرار باشه همه زن ها و مردها عین هم بروند سرکار و مردها هم طبق عرف کاری به کار خانه داری و بچه داری نداشته باشند رسما این حرف شما می شود بیگاری زن ها.

خواهشا از این لطف ها به زن های ما نکنید، دنبال حل مشکلات زن ها هستید؛ به فکر زنان سرپرست خانوار؛ بدسرپرست؛ زنان قربانی خشونت؛ سلامت زنان، بیمه زنان خانه دار و ... این همه مشکل مرتبط با زنان باشید؛ بعد که این ها حل شد و زن ها در گل و بلبل به سر بردند اونوقت برید دنبال ژیگول بازی های غربی تساوی حقوق زن و مرد.

امضا : یک خانم مهندس که سالها پابه پای مردها و حتی بیشتر از آنها کار کرده